Bamirësit nga Kërçova pas lajmit për të m oshuarën 70 vjeçe e cila rre zikonte të mbetej në rrugë i si guruan q iranë e banesës për afro 2 v jet deri në gjeten e një zgji dhje afatgjate me ndërtimin e banesave sociale.

Islam Kasa nga fshati Sërbicë ka dërguar pa gesën e qirasë, ndërsa Organizatat Humanitare do të vazhdojë ta nd ihmojë me produkte ushqimore. “Kjo është kontrata, që e kemi si guruar për banesën, kjo banesë është sig uruar përmes një djali nga fshati Sërbicë që jeton në Amerikë, Islam Kasa.

Advertisements

Ai kur ka dëgjuar r astin është paraq itur përmes organizatës tonë dhe ne e bëmë kontratën me pronarin e banesës dhe është e pa guar derisa të si gurohet një banesë so ciale”, tha Muhamed Mehmedi. Lotët të mo shuarës pushuan, ajo e emo cionuar fa lënderoi të gjithë ata që e kanë ndihmuar.

“Ju faleminderit shumë, Zoti jua ruajt familjen edhe atij që na ka ndihmuar Zoti ja ruajt f amiljen, fë mijët, Zoti i sht oftë, ju faleminderit edhe juve”, tha Samaetka Rushiti.

Një muaj më parë TV21 solli historinë e 70-vjeçares e cila rre zikonte të mbetej në rrugë pas pro blemeve që ishin shf aqur me vajzën e saj dhe ishte e pam undur që bashkëjetesa e tyre të v azhdonte.

Advertisements