Një nënë nga fshati Pirg në Korçë, e cila dy vite më parë është di/vor cuar nga bashk ëshorti, sot kërkon pens ionin ushqimor për vaj zën pasi ish bashk ëshorti prej dy vitesh sipas saj e ka lënë në harr esë të bi jën e cila sot është 6 vj eç e gj ysmë.

40 vje çaria rrëfen se martesa ka qënë e vësh/tirë ajo ka je tuar në Gre qi me bashkë sho rtin por pas div/o rcit gruaja është ri/kthyer në Shqipëri.

Advertisements

Njohja me ish bashkëshortin është bërë në moshë të re , ata janë njohur në ambientet e një kishe, dhe pas një periudhe jo shumë të gjatë njohjeje vendosën të lidhnin martesën.

40 vjeçaria rrë/fen se shkak i mosmarr/vesh jeve të shumta ka qënë bixh/ozi, ish bash këshorti sipas saj nuk angazhohej në fam ilje dhe pa ratë i linte bi/xhoz.

Sot gruaja kërkon nga ish bashk ëshorti dety rimet ushqimore si dhe një pr/o kurë për të lëvizur me vajzën në Ita lia ty ku e p ret e motra.

Advertisements

Grua ja do ti japë vetes së saj dhe va jzës një jet esë më të mirë,por ish bas hkëshorti sër isht bëhet pen gesë.