Sot në emisionin “Hist oria ime” në Tv Klan është tr aj tuar një temë mjaft shq.et ësuese që pr e k f ëmi jët dhe pri ndërit.

Shfr.ytë zimit ndaj fë m ijëve fa tk.eqë si sht duket se është më i përh apur se të dhënat dhe informacionet pub like të insti tucioneve.

Advertisements

Me ndihmën e UNICEF-it në studio janë rrë f yer 3 hi stori të 3 vaj zave duke rua jtur an onim atin e tyre.

Mirela Milori: Për ta sje llë më afër se çfarë nd odh ne do të ndj ekim disa ins e rte të shku rta të tre rr ëf imeve. Kemi kër kuar në fakt të kishim rrë fime të fëmijëve, binte ndesh me l ig jin, nuk na le johej qo f të me fyt yrë të mb uluar me ano nim at shk.eles hin të dr.ejtat e tyre,

falenderoj UNICEF-in që ka bashkë punuar me ne dhe na ka dh ënë tre ins e rte të shk urtra për atë që vë rtet ndodh, i ndjekim.

Advertisements

“Isha 7 vj eç kur një i afë rm pëfitoi nga unë. Megjithëse kam kaluar një fë mij ëri të qetë, tani që duhet të kr ijoj një fam ilje, kam frike dhe nuk gjej guxim të njihem me djemtë. Kam fr.i kë nga paragjy kimi i tyre dhe i shoqërisë”.

“Isha 8 vj eç kur ma maja më dërgoi në kry eqyt et tek xhaxhai për një të ardhme më të mirë. Ajo nuk do ta marrë vesh kurrë që e ardhmja që më p riste ishte të vish e sha si grua për të kën aqur b ur rat. Xhaxhain e k a pën, por fëm ij ëria ime u rr.ë nua përgjithmonë”.

“Isha 13 vj eç kur mamaja më de.ty roi të marto hesha me një dja lë pak më të madh se unë. Më pas një ban dë më r.r.ë mbeu dhe më s.hf r.yt.ë.zoi.

Edhe pse po.li.cia u njo.ftua, nuk u mor asnjë ma.së ku.nd.ër tyre. Kur mb.eta shta.t.zënë, m.maja vendosi të më martonte me një bu.rrë 40 vj.eç i cili më çoi në Gjermani, ku vazhdova të shfrytëzohesha”.