Në Kuvendin e Shqipërisë është depozituar një projektligj nga deputetet e Partisë Socialiste Klotilda Bushka dhe Eglantina Gjermeni për ndryshimin e Kodit Penal, për ashpërsimin e ndës.hkimin për veprën penale të dh.unës në familje. Nisma ligjore parashikon dë.nimin nga një deri në pesë vite bu.rg të kujtdo që dhu.non bashkëshorten apo bashkëshortin nga dy vjet që është aktualisht. Konkretisht, projektligji parashikon ndryshimin e nenit 130/a të Kodit Penal për veprën penale të dhu.nës në familje.

Ndryshimi i propozuar parashikon që rra.hja dhe çdo vepër tjetër dhu.ne fizike, se.ksuale, psiko emocionale, ndaj personit që është bashkëshort, ish-bashkëshort, bashkëjetues apo ish-bashkëjetues, gjini e afërt ose krushqi e afërt ose në lidhje apo ish-lidhje int.ime me autorin e veprës penale, dë.nohet me bu.rgim nga një deri në pesë vjet. Kodi Penal në fuqi parashikon që kjo vepër penale dën.ohet me bu.rgim deri në dy vjet, duke mos vendosur një kufi për dën.imin më të ulët. Legjislacioni në fuqi ka krijuar hapësira që dh.unuesit t’i shpëtonin ndë.shkimit, pasi përcaktohet vetëm dën.imi maksimal deri në dy vjet dhe jo kufiri minimal, siç parashikohet në ndryshimet e propozuara. Gjithashtu, projektligji parashikon që kur vepra penale e dhu.nës fizike apo psikologjike në familje, është kryer në mënyrë të përsëritur, personi i aku.zuar dë.nohet nga dy deri në 10 vjet bu.rg.

Kodi Penal në fuqi parashikon që kur vepra penale e dhu.nës fizike apo psikologjike në familje, është kryer në mënyrë të përsëritur, dën.ohet nga një deri në pesë vjet. Me ndryshimet që iu bënë Kodit Penal në vitin 2012 dhe më pas në vitin 2013 u parashikua për herë të parë kri.minalizimi i veprës penale të dhu.nës në familje dhe dhunës me bazë gjinore. Dy deputetet theksojnë se ‘Zbatimi i këtyre sanksioneve nuk ka zbutur dh.unën ndaj gruas, madje në disa raste ka patur efekt të kundërt. Episodet e përsëritura të dhu.nës në familje dhe asaj me bazë gjinore, veçanërisht rastet kur dhu.na përsëritet edhe ndaj grave që kane përfituar urdhër mbrojtje nga gjykata, deri në hum.bjen e jetës, janë kambanë ala.rmi për ndërhyrje të menjëhershme në legjislacion me mekanizma që forcojnë masat kundër dhu.nës’.

Propozimi i dy deputeteve Klotilda Bushka dhe Eglantina Gjermeni
Neni 130/a bëhet
Dh.una ne familje
R.rahja, si dhe çdo vepër tjetër dh.une fizike, se.ksuale, psiko emocionale, ndaj personit që është bashkëshort, ish-bashkëshort, bashkëjetues apo ish-bashkëjetues, gjini e afërt ose krushqi e afërt ose në lidhje apo ish – lidhje int.ime me autorin e veprës penale, me pasojë cenimin e integritetit fizik, psiko-social dhe ekonomik të tij, dë.nohet me bu.rgim nga një deri në pesë vjet.

Ka.nosja serioze për vr.a.sje ose pl.agosje të rë.ndë ndaj personit që është bashkëshort, ish-bashkëshort, bashkëjetues apo ish-bashkëjetues, gjini e afërt ose krushqi e afërt ose ne lidhje apo ish – lidhje int.ime me autorin e veprës penale, me pasojë cenimin e integritetit psikik të tij, me .burgim nga dy deri në pesë vjet.

Pla.gosja e kryer me dashje ndaj personit që është bashkëshort, ish-bashkëshort, bashkëjetues apo ish-bashkëjetues, gjini e afërt ose krushqi e afërt ose në lidhje apo ish – lidhje int.ime me autorin e veprës penale, që ka shkaktuar paaftësi të përkohshme në pune më tepër se nëntë ditë, dënohet me bu.rgim një deri në pesë vjet. Po këto vepra, të kryera në mënyrë të përsëritur, ose në praninë e fëmijëve, dënohen nga dy deri në 10 vjet bu.rgim.

Bashkohuni edhe në grup, mund të ndani në çdo kohë denoncimet dhe çdo ankesë me të gjithë ndjekësit e tjerë!

SHQIPERIA IME GRUP